Familiestatuut

In een familiestatuut worden regels en afspraken vastgelegd over hoe de familie met het bedrijf wil omgaan. Het draait hierbij om het in balans brengen van de familie- en bedrijfsbelangen. Hoe wil je samen met je familie verder met het familiebedrijf? Wie krijgt welke rol en hoe houden wij iedereen betrokken? Mag iedereen eigenaar worden of alleen diegenen die werken in het bedrijf? Met het gezamenlijk opstellen van een familiestatuut voorkom je problemen in de toekomst.

Familiestatuut

Er komt een moment waarop je met elkaar als familie belangrijke afspraken wilt maken ten aanzien van (de toekomst van) het familiebedrijf, bijvoorbeeld om problemen in de toekomst te voorkomen. Tegelijkertijd kan het ingewikkeld zijn om bepaalde ‘gevoelige’ onderwerpen te bespreken, vanwege de emotionele band tussen familieleden of door de verschillende (botsende) belangen. Tijdens de familiestatuutbijeenkomsten, bespreken wij de ‘gevoelige’ onderwerpen die relevant zijn voor het opstellen van een familiestatuut. Denk hierbij aan onderwerpen als:

  • Familiewaarden en de vertaalslag van deze familiewaarden naar het familiebedrijf;
  • doelstellingen van de ondernemer, de familie en de onderneming;
  • afspraken over wanneer familieleden in het bedrijf kunnen of mogen werken;
  • afspraken over de leiding van het bedrijf;
  • afspraken over de eigendom en zeggenschap (stemrecht) en het dividend;
  • afspraken met betrekking tot een Raad van Advies of Raad van Commissarissen;
  • afspraken over de communicatiemomenten met familieleden en hoe er wordt omgegaan met meningsverschillen.

Hierbij toetsen wij de afspraken op bestuurbaarheid, betrokkenheid en rechtvaardigheid ten aanzien van de familie of het bedrijf. Blijft het familiebedrijf bestuurbaar? Voelt het voor ieder familielid rechtvaardig? Voelen alle (toekomstige) eigenaren – indien gewenst of noodzakelijk – zich betrokken? Ook zorgen wij ervoor dat de afspraken over de mogelijke scenario’s (zoals  overlijden, arbeidsongeschiktheid, stoppen met werken en echtscheiding) zorgvuldig zijn vastgelegd en toetsen wij of deze door de familie worden gedragen.


Werkwijze 

Wij kunnen jullie als familie begeleiden door de ‘gevoelige’ onderwerpen tijdens een aantal bijeenkomsten te bespreken en de hierover gemaakte afspraken vast te leggen in een zogenaamd familiestatuut. Zo helpen wij om ieders belangen en opvattingen te verhelderen en om tot goede afspraken te komen.

In de praktijk voeren we allereerst individuele gesprekken. Ten eerste om nader kennis te maken, ten tweede om vertrouwelijk te kunnen spreken over ieders visie op het bedrijf en de onderlinge relatie en ten slotte om te inventariseren welke onderwerpen er besproken moeten worden tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten. Na afloop van de gesprekken plannen wij een aantal gezamenlijke bijeenkomsten met jullie in om de relevante onderwerpen te bespreken en te komen tot de gezamenlijk gedragen afspraken. Deze bijeenkomsten worden door ons begeleid. Vervolgens werken wij deze afspraken uit in een concept-familiestatuut. Zodra deze is toegezonden vindt er een vervolgbijeenkomst plaats met als doel om samen te bepalen welke aanpassingen er nog benodigd zijn. Hierna ronden wij het familiestatuut af, kan deze worden ondertekend en stellen wij een slotadvies op zodat de afspraken in het familiestatuut worden geborgd. Dit alles ter waarborging van de continuïteit van het bedrijf en de harmonie in de familie.


Resultaat

Nadat de ‘gevoelige’ onderwerpen in een aantal bijeenkomsten zijn besproken en de gezamenlijk gedragen afspraken hierover zijn vastgelegd, is het familiestatuut een feit. De nevenresultaten hierbij zijn:

  • Bewustwording
  • Een hechtere familierelatie.
  • Grotere betrokkenheid vanuit de familie.

Meer informatie?

Overwegen jullie om een familiestatuut op te stellen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.


Bel mij terug
Beantwoord mijn vraag via e-mail
Deel dit advies