De 8 belangrijkste gevolgen voor jullie bedrijfsopvolging na Prinsjesdag

Welke belangrijkste gevolgen heeft Prinsjesdag dit jaar voor mijn bedrijfsopvolging en overdracht? In deze blog gaan we in op de wetsvoorstellen, fiscale ontwikkelingen en gevolgen van Prinsjesdag voor de bedrijfsopvolging in familiebedrijven: hoe houd ik een overdracht aan de ene kant financieel haalbaar voor mijn kinderen en hoe borg ik tegelijkertijd mijn pensioen? Lees hieronder de 8 belangrijkste veranderingen die je niet mag missen.

De 8 belangrijkste gevolgen voor jullie bedrijfsopvolging na Prinsjesdag

1. Verhoging tarieven overdrachtsbelasting naar 10,4%

Met ingang van 2023 wordt het tarief van de overdrachtsbelasting, voor niet-woningen en woningen die niet als hoofdverblijf dienen, verhoogd van 8% naar 10,4%. De overdrachtsbelasting voor woningen die als hoofdverblijf zal dienen blijft 2%.

 

De stijging van de hierboven genoemde overdrachtsbelasting, moet samen met een aantal andere maatregelen (onder andere de maximering van de huurstijgingen etc.) een positief effect hebben op de verschuivingen in het woningaanbod van huursegment naar koopsegment.

 

Wanneer je het voornemen hebt om in onroerend goed te investeren of zakelijk onroerend goed om wilt zetten in of buiten de BV, is het aan te bevelen dit nog dit jaar te realiseren.

 

2. Jubelton: versobering per 2023, afschaffing 2024

De jubelton wordt versoberd per 1 januari 2023. Men kan nog tot 31 december 2022 een schenking doen met een vrijstelling. De vrijstelling voor schenkingen die betrekking hebben op de eigen woning, die als hoofdverblijf zal dienen, komt per 1 januari 2024 te vervallen. Voor 2022 bedraagt deze vrijstelling € 106.671. Deze vrijstelling geldt niet alleen voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar, maar ook voor andere familiebetrekkingen. De vrijstellingen voor anderen dan kinderen tussen de 18 en 40 jaar, worden met ingang van 1 januari 2023 verder beperkt.

 

Als je gebruik wilt maken van de mogelijkheden van schenking voor kinderen, kleinkinderen of andere betrekkingen, om zo vroegtijdig je vermogen te verdelen met gebruik making van het maximale belastingvoordeel, adviseren we je graag en helpen we met het maken van een planning of voorstel.

 

3. Overdracht van aandelen = overdracht energiecontract

Bij een overdracht waar de aandelen van de vennootschap worden overgedragen van verkoper naar koper, blijven de afspraken en contracten, die tussen de vennootschap en derden zijn overeengekomen, van kracht. Dit geldt ook voor de nog lopende energiecontracten. De onrust op de energiemarkt heeft op de korte termijn geen invloed op waarde van de aandelen.

 

4. Overdracht van activa en passiva = nieuw energiecontract

Wanneer niet de aandelen worden overgedragen, maar alleen de betreffende activa en passiva, worden de afspraken en contracten niet automatisch verlengd. Voor het energiecontract betekent dit dat deze eindigt bij de verkoper en de koper een nieuw contract moet afsluiten. Dit heeft op de korte termijn wel degelijk effect op de waarde van de transactie.

 

5. Versobering bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

De afgelopen periode hebben wij verschillende overdrachten begeleidt met gebruikmaking van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting en de doorschuifregeling van de aanmerkelijk belang claim in de inkomstenbelasting (box 2). Al diverse jaren is er politieke belangstelling om de faciliteiten te versoberen. Deze Prinsjesdag zijn er geen concrete wetswijzigingen genoemd.

 

November 2022 zal het kabinet een reactie geven op het evaluatierapport van het CPB (publicatie april 2022) over de BOR. Het kabinet zal teruggaan naar de afspraken uit het coalitieakkoord, namelijk het ondersteunen van de continuïteit van de familiebedrijven door reële bedrijfsopvolging eenvoudiger en eerlijker te maken en oneigenlijk gebruik van de fiscale vrijstelling tegen te gaan.

 

Als je op dit moment plannen hebt om je onderneming de komende periode cq. jaren over te dragen, adviseren wij om tijdig een fiscale en financiële planning te maken. Eén van de verwachte versoberingen is het voorstel om verhuurd vastgoed standaard als beleggingsvermogen aan te merken. Dit komt er op neer dat de overdracht van vastgoedondernemingen (met uitzondering van ontwikkelingsvastgoed) bij voorbaat niet kan kwalificeren voor de BOR.

 

6. Geen opbouw FOR meer mogelijk vanaf 1 januari 2023

De opbouw van de fiscale oudedagsreserve (FOR) is vanaf 1 januari 2023 niet meer mogelijk. Een reeds opgebouwde FOR kan nog wel op basis van de huidige regels worden afgewikkeld. De FOR werd gebruikt om belastingbetaling uit te stellen en is zo een middel voor je pensioenplanning.

 

Wij merken steeds vaker dat er onvoldoende aandacht is besteed aan de vorming van pensioen vanaf het moment dat je als ondernemer zou willen stoppen met werken. Tijdens gesprekken met ondernemers die minder willen gaan werken en daarom een gedeelte van de onderneming of de gehele onderneming willen overdragen of verkopen, blijkt steeds vaker dat de pensioenverwachtingen erg tegenvallen. Het is daarom van groot belang dat je tijdig begint met het opbouwen van je verwachte pensioen.

 

7. Doelmatigheidsmarge DGA wordt afgeschaft

DGA’s mogen straks bij het vaststellen van hun gebruikelijk loon geen rekening meer houden met de zogeheten doelmatigheidsmarge. Als je werkzaamheden verricht voor een BV, waarin jij of je partner een aanmerkelijk belang hebt, moet voor de werkzaamheden ten minste een arbeidsinkomen ontvangen worden volgens de gebruikelijk-loonregeling.

Bij het vaststellen van het gebruikelijk loon, kan worden uitgegaan van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Het gebruikelijke loon bedraagt minimaal 75% van het loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking. De marge van 25% is de doelmatigheidsmarge. Deze marge wordt afgeschaft. Het gebruikelijke loon zal hierdoor in het algemeen hoger worden.

 

8. Wijziging tariefstructuur inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Zowel de tarieven in de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting worden gewijzigd. In de onderstaande figuren zijn de nieuwe tarieven opgenomen.

Jouw situatie in de overdracht en opvolging is bepalend

Welke gevolgen hebben deze plannen voor jouw situatie? Dat is voor iedereen anders en hangt af van verschillende factoren. We bespreken bovenstaande veranderingen graag in een persoonlijk gesprek. Neem contact op. We helpen je graag!

 

Wim Verhoeks RAB, Business consultant

BLOG

image
3 Succesfactoren voor effectieve samenwerking in familiebedrijven
12 / 06 / 2024
Lees meer
image
Overdragers of opvolgers in het familiebedrijf: trap er niet in!
28 / 05 / 2024
Lees meer